ZONGULDAK


ZONGULDAK'IN TARİHÇESİ

Kısa bir zamanda şehir merkezi haline gelen Zonguldak’ın tarihi, yörenin tarihinden çok çok yenidir. Şehrin oluşumu, bu havalideki kömür madeninin işletilmesiyle başlamıştır. Madenlerin faaliyete geçmesiyle havzaya yerli ve yabancı sermaye girişi başlamıştır. Bu suretle kömür ocakları, birbiri ardına açıldıkça baş gösteren ekonomik ve sosyal koşullar, maden ocaklarının açıldığı bu sahada yeni bir yerleşim birimi meydana getirmiştir. 1896 yılına kadar yapılan yazışmalarda Zonguldak, Ereğli livasına bağlı “Zonguldak nam mevki” olarak anılmıştır.

1893’de Zonguldak limanı mendireğinin inşası ile faaliyet sahası daha da genişleyen Zonguldak mevkinin nüfusu ve bina sayısı hızla çoğaldığından, tarihi Zonguldak’a oranla çok eski olan Gaca Köyü, konumunu muhafaza ederken, Elvan Köyü’nün mahallesi olan Zonguldak mevkii 1899 yılında kaza olmuştur. Zonguldak 1920 syılına kadar kaza teşkilatı olarak yönetilmiştir. Ancak maden cevherinin üretimi ve satışı arttıkça, daha doğrusu ekonomik koşullara şartlara paralel olarak şehirde nüfus ve yapı adedi de arttığından, Zonguldak, 1 Haziran 1920 tarihinde kaza sınıfından çıkarılarak mutasarrıflık (ilçe) sınıfına alınmıştır. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında kurulan Cumhuriyet’le birlikte havza hak ettiği önemi görmüş ve Zonguldak 1 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il olmuştur.ZONGULDAK'LA İLGİLİ BİLGİLER

Zonguldak ve çevresinde insan yerleşimi M.Ö. 2500 yıl önceye kadar uzansa da bizi ilgilendiren kısım XV. Yüzyılın sonlarından itibaren başlıyor. Anadolu Selçuklusunun parlak zamanlarıyla başlayan Türkleşme süreci, Candaroğullarının bölgeye hâkim olmasıyla devam etmiştir. Osmanlı, Ereğli ve çevresinin Yıldırım Bayezid tarafından Bizans'tan satın alınmasıyla başlayarak, Fatih'in Amasra'yı fethi ile yörede tamamen kendini göstermiştir. Antik kentler olan Ereğli ve Filyos dışında pek yerleşimin olmadığı Zonguldak yöresinde, kömürün bulunmasına kadar geçen süreçte birkaç yağma hareketi dışında önemli bir tarihsel hareketlilik olmamıştır.

Osmanlı'nın bölgeye yolladığı kolonizatör dervişlerinde katkısıyla bölge kısa sürede Türkleşmiştir. Çeşitli Türk boylarının yerleştirilmesiyle iskân edilen yörede, Türk boylarının isimlerine köy isimleri olarak rastlamak çok olağandır.(Bayat, Karaman vs.)Fakat Türk göçleri genelde kıyı kesimlere nazaran, iç kısımlarda kalmış. Kıyı kesimlerde yine Rum ve Ermenilerin varlığı sürmüştür. Fakat bunlar kasaba ve kentlerden çıkamamıştır. Daha önce bu yöre Bolu sancağına bağlı idi. 1825’ de Bolu sancağı; Merkez, Çağa, Kıbrıscık, Mengen, Gerede, Viranşehir(Eskipazar), Traklıborlu (Safranbolu), Yenice, Yedidivan, Ulus, Onikidivan (Bartın), Hızırbeyili, Mudurnu, Konuralp ve Ereğli kazalarından oluşmaktadır. Şimdiki Zonguldak şehir merkezi; Ereğli kazasına bağlı, deniz sahilinde ‘’Tahta İskelesi” olan bir koydur.

Yörede Uzun Mehmet olarak bilinen Ereğli'nin Kestaneci köyünden olan kara yağız Türk yiğidinin askerden köyüne dönmesi ile artık Zonguldak'ın da tarihi başlıyordu. Ortadoğu’nun en zengin (petrol hariç) doğal kaynaklarını oluşturan Ereğli-Zonguldak madenleri artık bulunmuştu.(Uzun Mehmet efsanesinin gerçek olmadığı yönünde bazı tarihçilerin araştırmaları mevcuttur.) Kömürün değeri anlaşıldıktan sonra, Avrupa’nın devrimlerle sarsıldığı 1848 yılında, Sultan Abdülmecit ferman çıkarıp Ereğli kömür havzasını Hazine-i Hassa’ya, yani kendi vakıfları arasına katmıştır. Osmanlı meseleyi bildiği yolla halledip maden havzasını Galata sarraflarına yıllık 300 altına kiraladı.


ZONGULDAK'IN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 14 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 4 Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, 9 Mes­lek Yüksekokulu ve 31 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademik ve bilimsel çalışmalarını kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle zenginleştirerek her geçen yıl daha da güçlenen bir üniversitedir. Her geçen gün büyüyen BEÜ, 2018-2019 Akademik Yılında 71 lisans, 82 lisansüstü (51 yüksek lisans, 31 doktora), 98 ön lisans programı ile toplam 251 bölüm ve programda eğitim vermeye hazır. Akademik kadrosunu her geçen gün zenginleştiren BEÜ 102 Profesör, 84 Doçent ve 344 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 530 öğretim üyesi ve 685 Öğretim elemanından oluşan dev kadrosuyla 2018-2019 akademik yılında öğrencilerine kaliteli ve nitelikli eğitim vermeye hazır. 35 bine yakın öğrencisi bulunan BEÜ, sizi de bu dev aileye katılmanızı bekliyor. BEÜ eğitim-öğretim ile ilgili kalite sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla, BEÜ’de akreditasyona yönelik çalışmalar yürütülmekte, ve kalite güvencesi süreçlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Kurumsal kalite süreçlerinin geliştirilmesine öncelikleri arasında yer veren Bülent Ecevit Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programına başvurusunu 2015 yılında yapmıştır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nın 1994 yılında uygulamaya konulan Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP), yükseköğretim kurumlarının kurumsal özerklik, uluslararasılaşma, personel ve öğrenci alımında rekabet, kamu yatırımlarını azaltma ve kendi kaynaklarını üretebilme, müfredat yenilikleri ve ilave aktiviteler gibi günümüzde yüzleştikleri zorlukları stratejik planları çerçevesinde yönetebilme ve üstesinden gelebilme kapasitesi ile ilgili değerlendirmeler yapmaktadır. Şu ana kadar 45 ülkede yaklaşık 400 değerlendirme yapan IEP, EUA’nın bağımsız üyelik hizmeti olup Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’nın tam üyesidir. Türkiye’de sadece 15 üniversitenin bu programdan geçtiği Kurumsal Değerlendirme Programı sürecini 2016 yılında başarıyla tamamlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, IEP Kalite Etiketini 5 yıl süreyle kullanmaya hak kazanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız… BEÜ, kurumsal kalitenin yanı sıra, bölüm ve programlarında kalite süreçlerine büyük önem vermektedir. Üniversitemizin Çevre ve Geomatik Mühendisliği bölümlerine, 2015-2020 dönemi için uluslararası geçerliliğe sahip Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akre­ditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akreditasyon verilmiştir. Mühendislik Fakültemizin İnşaat Mühendisliği bölümü 2017-2019 dönemi için MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültemizin Biyoloji bölümü Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 2015-2020 dönemi için akredite olmuştur. Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ise FEDEK tarafından 2017-2019 dönemi için akredite edilmiştir. Tıp Fakültemizin Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Ye­terlilik Kurulu Eğitim Kurumu Değerlendirme Komisyonu tarafın­dan Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi alarak 2011 yılı itiba­riyle 5 yıl geçerli olmak üzere akredite edilmiştir. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Mikrobiyoloji ve Bi­yokimya Laboratuvarlarındaki bazı önemli testler de dünyanın önde gelen kalite kontrol kuruluşları tarafından 2013 yılı itibariyle akredite edilmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulumuz Birleşik Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenen Pearson Assured International kurumu tarafından 2017 yılı itibarıyla süresiz olarak akredite edilmiştir. Mühendislik Fakültemizin Elektrik-Elektronik, İnşaat, Maden ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde MÜDEK kapsamındaki ak­reditasyon yenileme çalışmaları devam etmektedir. Fen Edebiyat Fakültemizin Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümleri de FEDEK’e akredite olmak üzere yaptıkları başvurunun ardından çalışmalarını hızlı biçimde sürdürmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültemizin Hemşirelik bölümü Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)’ne başvuru yapmış olup, akreditasyon süreci devam etmektedir. Tıp fakültemizde ise Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)’ne yapılan başvurunun ardından akreditasyon süreçleri devam etmektedir.

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

ZONGULDAK İBN-İ SİNA KAMPÜSÜ

İbn-i Sina Kampüsü’nde inşa edilen Sosyal Tesis içerisinde 7/24 hizmet verecek olan kütüphane ve çalışma salonu önümüzdeki hafta içerisinde hizmete açılıyor. Sosyal Tesis Kompleksinde Haziran 2017 de hizmete girecek olan kütüphanenin yanı sıra yakın bir zamanda hizmete girecek olan öğrenci ve personel yemekhaneleri, etüd merkezleri, öğrenci kulüp odaları, toplantı salonları, kafeterya ve kitabevi, PTT, kuaför ve laundry hizmetlerinin verilebileceği alanlar bulunuyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer İbn-i Sina Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde hizmete girecek olan kütüphanede incelemelerde bulundu. 29 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen incelemeye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu, Genel Sekreter Ertuğrul Karalar, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları katıldı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer Sosyal Tesislerin haziran ayı içerisinde hizmete gireceğini belirterek şunları söyledi: "İbn-i Sina Kampüsümüzde 7 gün 24 saat hizmet verecek olan kütüphanemizi önümüzdeki hafta itibariyle öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. Tüm kampüslerimizde faaliyet gösteren 7/24 kütüphane sistemimiz sağlık kampüsümüzde de faaliyete girmiş olacak. İbn-i Sina Kampüsümüz; 4 fakülte, 4 araştırma ve uygulama merkezi, bir meslek yüksekokulu ile bölgenin sağlık eğitimi ve araştırmasında üs konumundadır. Bu bağlamda sağlık kampüsümüzün daha da gelişebilmesi için çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Fakülte ve merkezlerle büyüyen kampüsümüzde buna bağlı olarak hem öğrenci hem de çalışan sayımız da her geçen gün artış göstermektedir. 2010 yılında 1400 öğrencinin eğitim gördüğü İbn-i Sina Kampüsümüzde bugün 4500 öğrenci eğitim alıyor. Sosyal Tesis Kompleksinde öğrenci ve personel yemekhaneleri, kütüphane ve etüd merkezlerinin haricinde öğrenci kulüp odaları, toplantı salonları, kafeterya ve kitabevi gibi birimler yer alıyor. Yapılan bu kompleks bu bakımdan İbn-i Sina kampüsünde tüm ihtiyaçları gidermiş olacak.


ZONGULDAKSPOR

1973-1974 sezonunda 2. Lig Beyaz Grupta şampiyon olarak 1. lig çıktı. 14 yıl boyunca yer aldığı 1. ligde 4 büyüklere kök söktürdü ve 1979-1980 sezonunda en başarılı performansı sergileyerek 3. oldu. 1981-1982 sezonundaki 4.lükten sonra güçten düşmeye başlayan Zonguldakspor, 1987-1989 arası inişe geçti ve 2 senede 1. Ligden 3. Lige düştü. 1989`dan sonra 2.lig-3.Lig arası gidip gelen Zonguldakspor, 2005-2006 sezonunda oynadığı 2. Lig B Kategorisi 4. Klasman Grubunu 8. yani sonuncu bitirdi ve 3. Lig (4. Kademe) düştü.

ZonguldaksporMÜKEMMEL GALERİMİ GÖRMEK İÇİN TIKLA :)))